130508.jpg 木村真智子さん 作

『ガラス工房ジーラソーレ作品展』出展作品 
木村真智子
ランプ