130511.jpg 大迫敦子さん 作

『ガラス工房ジーラソーレ作品展』出展作品 
大迫敦子
ランプ